خدا و تکامل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

در ابتدای مقاله این پرسش مطرح می‌شود که آیا نظریة تکامل با ایدة مداخلة خدا در طبیعت سازگار است؟ آیا ما می‌توانیم هم به مداخلة خداوند در طبیعت معتقد باشیم و هم به قوانین طبیعی و از جمله به قانون تکامل وفادار باقی بمانیم؟ پس از طرح سوال فوق، اشارة کوتاهی به پیامدهای کلامی نظریة تکامل شده است. سپس سیر تحول نظریة تکامل از زمان داروین تا پیدایش زیست‌شناسی مولکولی و تا نظریه‌‌های اخیر در خصوص پیچیدگی و پیدایش ژنتیک عام بیان گردیده است.
در بخش دوم مقاله چهار ویژگی اصلی در تحولات زیست‌شناختی مورد توجه قرار گرفته است: 1- خودتنظیمی 2- عدم تعیّن 3- علیّت از بالا و پایین 4- تبادل اطلاعات.
در بخش سوم، مقاله به بررسی چهار الگوی کلامی متّخذ از هریک از این چهار خصیصة موجودات زنده می‌پردازد و در این بخش چهار تصویر از خدا مطرح می‌شود:
1- خدا به عنوان طرّاح رویدادی سامانمند 2- خدا به عنوان متعیّن کنندة عدم تعیّن‌ها
 3- خدا به عنوان علت از بالا و پایین 4- خدا به عنوان منتقل کنندة اطلاعات.
باربور پس از بررسی هریک از این چهار الگو به بیان برخی از مشکلات و نارسایی‌های آنها می‌پردازد. در پایان به الگوی پنجمی براساس الهیات پویشی پرداخته hsj و این تصویر را تصویر مناسب‌تری می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

God and Evolution: Examination of Five Patterns of God’s Action in Nature according to Ian Barbour’s Outlook

نویسنده [English]

 • Amir Abbas Alizamani
چکیده [English]

At the beginning of this article, the author propounds the question whether the theory of evolution is compatible with the idea of God’s intervention in nature. Can we hold both God’s intervention in nature and the laws of nature including the law of evolution? The paper goes to mention briefly theological consequences of the theory of evolution as well as the development of the theory of evolution from Darwin’s time to the emergence of molecular biology as well as to the recent theories about the universal genetics. In the second part, the author takes into consideration four main features in the biological developments: self-regulation, indeterminacy, causality from upside and below, and information interchange. In the third part, the article propounds four pictures of God in regard to the patterns of divine action in nature: God as the designer of an orderly event, God as the determiner of indeterminacies, God as the cause from upside and below, God as the transmitter of information; in this regard, Barbour has examined each of these four patterns and points out some of the difficulties and deficiencies of them. At the end, the paper deals with a fifth pattern based upon the Process Theology and considers the Process Theology’s concept of God as deficient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • God’s action
 • Evolution
 • laws of nature
 • evolutionary biology
 • Process Theology
 1. باربور، ایان، علم و دین. ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، چاپ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1374.
 2. هات،‌جان. علم و دین از تعارض تا گفتگو. ترجمة‌ بتول نجفی ]بی‌جا[، انتشارات طه، 1382.
 3. استیس، والتر،‌ترنس. دین و نگرش نوین. ترجمة‌ احمدرضا جلیلی. تهران: حکمت، 1377.
 4. نصیری، منصور، «روش‌شناسی علم و الهیات، بررسی دیدگاه ننسی مورفی»، مرکز آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1383.
  1. Wentzel.j and Van Hussteen ed, “Encyclopedia of science and Religion” New York: Macmillan, Reference.
  2. Tanzella Giuseppe – Nittie Alberto strumia ed “Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and science”.
  3. Barbour. Ian.G. “Religion in an age of science” san Francisco: Harper Collins 1990.
  4. Barbour. Ian.G. “Issues in science and Religion”, Englewood cliffs, Nj. Prentice – Hall, 1966.
  5. Peacocke. Artnur, “God and the New Bioligy”, London: J.M. Dent & sons, 1986.
  6. Ayala, Francisco and Theodosis Dobzhansky eds. “The Problems of Reduction”, Berkeley: university of California press. 1974.
  7. Barbour, Ian. “Religion and science: Historical and contemporary Issues” san Francisco, 1997.
  8. Davies. Paul, “The cosmic Bluprint”: new discoveries in natur’s creative oblity to order the universe. New York: simon and schuster 1988.
  9. Murphy Nancey, “Divin Action in the natural order”, in “chaos and complexity”, Russell, Murphy and Peacocke eds.
  10. Peacoke Artrour, “Theology for a scientific Age: Being and Becoming – Natural human and Divin”, Minnea Polis, 1993.
  11. Jentzen Grace., “God’s world, God’s Body”, Philadelphia: west minster Press. 1984.
  12. Mcfague, sallie, “The Body of God”: an ecological theology, Minnea Polis: fortress press, 1993.
  13. Polkinghorne John, “Reason and Reality”: the relationship between science and theology, Philadelphia: Trinity press international, 1991.
  14. Whitehead, Alfered North., “Science and Modern world”, New York: the macmilon company, 1925.
CAPTCHA Image