دوره و شماره: دوره 8، 3-4 - شماره پیاپی 31، خرداد 1386 
تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض

صفحه 207-232

10.22091/pfk.2007.315

علی اکبر احمدی افرمجانی؛ سید محمد علی حجتی؛ علی اصغر مروت


شناخت خدا از دیدگاه مولان

صفحه 259-277

10.22091/pfk.2007.317

احمدفرامرز قراملکی؛ اسماعیل زارعی حاجی‌آبادی