دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، اسفند 1385 
1. علم خدا

صفحه 3-37

10.22091/pfk.2006.265

سیدحسن سعادت مصطفوی