ربط و نسبت عقل و ایمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

عضوهیات علمی مرکزمطالعات وتحقیقات ادیان و مذاهب(مترجم)

چکیده


رابطه عقل و ایمان همواره مسئله ای بحث انگیز بوده است. عالمان الهیات قرون وسطا در پی تلفیق فهم فلسفی و ایمان دینی بودند. اگوستین و آنسلم فهم را پاداش ایمان می دانستند و آکویناس تلاش کرد میان فلسفه ارسطویی و وحی مسیحی هماهنگی برقرار کند. پس از دکارت با تفکیک میان امور ذهنی و عینی، زمینه تفکیک قلمرو علم از الهیات فراهم شد. علاوه بر این، با نقادیهای کانت و هیوم از الهیات عقلی، امکان الهیات میشود، دین وحیانی به دین طبیعی تبدیل شود. از این رو، ادعاهای فلسفی را کنار گذاشتند تا حق ادعاهای مبتنی بر وحی را ادا کنند. گروه دیگری از مخالفان الهیات عقلی مثل بلانتینجا معتقدند که اگر از تصور مبناگرایی دکارتی دست برداریم و اعتقاد به خدا را اعتقاد پایه بدانیم، عقلانیت ایمان مسئله دار نخواهد بود و مدافع ایمان مجبور به اتخاذ موضع ایمانگرایی نیست. مقاله حاضر، سیر تاریخ و نقاط قوت و ضعف این دیدگاه را بررسی میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between reason and faith

نویسندگان [English]

  • Terence penelhum
  • Ahmad Reaza Meftah
چکیده [English]


The relationship between reason and faith has always been a controversial issue. Medieval theologians were trying to integrate an understanding of the philosophical and religious faith. Augustine and Anselm and Aquinas tried to understand the rewards of faith agreed to establish coordination between Aristotelian philosophy and Christian revelation. After Descartes a distinction between the subjective and objective, of the separation of science from theology was provided. Moreover, with Kant and Hume's criticisms of rational theology, theology is possible, natural religion is revelation. Thus, philosophical claims set aside to pay the claims of the revelation. Another group of opponents of rational theology like Blantynja believe that if the idea of ​​Cartesian foundationalism cease and belief in God we believe in the basic rationality of faith, it will not be forced to adopt a defensive stance faith is not Aymangrayy. This article, the course of history and examines the strengths and weaknesses of this approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Theology
  • Foundationalim
  • Faith
  • integrity
  • wisdom
  • faith-based
CAPTCHA Image