قاعده الواحد و فاعلیت الهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

از جمله قواعد فلسفی در باب علیت، قاعده معروف «الواحد» است که با اصل سنخیت علت و معلول ارتباط تنگاتنگ دارد. در منظر بسیاری از حکیمان، این قاعده بدیهی تلقی شده، در عین این که از منظر برخی با اشکالها و پرسشهای جدی در خصوص قلمرو آن روبه رو شده است، از جمله اینکه: قاعده الواحد با فاعلیت و قدرت مطلقه الهی تعارض دارد، بهگونه ای که برخی علیت الهی را از شمول قاعده خارج کرده اند. این مقاله ضمن تبیین اصل قاعده و قلمرو آن، به اشکال محدودیت قدرت الهی پرداخته و پاسخ حکیمان را در این خصوص نقد و تحلیل میکند و سرانجام به این نتیجه می رسد که نه تخصیص در قاعده عقلی «الواحد» صحیح است و نه محدودیت در قدرت مطلقه الهی رواست، بنابراین، هیچ تناقضی میان مفاد قاعده الواحد و براهین دال بر اطلاق فاعلیت الهی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principle and divine agency

نویسنده [English]

  • Jafar Shanazari
چکیده [English]

Among the philosophical principles of causality, the famous rule "Wahid" which is compatible with the principle of cause and effect are interconnected. In the view of many philosophers, this principle has been granted, but the terms of the raising serious questions about its territory is facing, such as: principle conflicts with the agency and omnipotence, in ways Divine causality rule out that some of their inclusion. This article clarifies the principle and its territory, to bug the divine power and wisdom reply in this regard, critical analysis, and eventually to the conclusion that neither the rational allocation at the base of "Wahid" correct and limitations in power His divorced is permissible, therefore, no conflict between the provisions of principle and proofs of evidence means there is no divine agency.

CAPTCHA Image