تبار شناسی اخلاق نیچه و بررسی آن از دیدگاه مک اینتایر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه قم

چکیده

 
این مقاله در ابتدا به بررسی آرای نیچه در اخلاق می‌پردازد و سپس بیان می‌کند که فیلسوف اخلاق معاصر آقای السدیر مک‌اینتایر تنها دو گزینه متقابل در فلسفه اخلاق ترسیم می‌کند که اخلاق نیچه و اخلاق ارسطوست. علت این انحصار شکست طرح روشن‌گری است. پس برای نشان دادن برتری اخلاق ارسطویی باید نشان داد که اخلاق تبارشناسانه نیچه اشتباه است. این مقاله نشان می‌دهد که اخلاق نیچه‌ای دارای مبنای مدللی نیست. نیچه گرچه تمامی فیلسوفان عصر روشن‌گری را بر خطا می‌داند و آرای ایشان را به سخره می‌گیرد ولی در نهایت معلوم می‌شود که نیچه خود نیز یکی دیگر از مظاهر متعاقب این تفکر بوده و نمودی دیگری از اخلاق لیبرالیستی فردگرایانه است.
کلیدواژه ها :

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nietzsche's genealogy and examine it from the perspective of ethics MacIntyre

نویسنده [English]

  • Hamid Shahriari
چکیده [English]

This article explores the ideas of Nietzsche's ethics and the contemporary philosopher, Alasdair MacIntyre argues that only two options in moral philosophy draws between the morality and ethics of Aristotle, Nietzsche. The cause of the failure of the Enlightenment project is monopoly. After Aristotelian ethics should lead to show that Nietzsche was wrong genealogical ethics. This paper shows that the Nietzschean ethics is not a reasonable basis. Although the Enlightenment philosophers, Nietzsche sees the error of their opinions but in the end it turns out that Nietzsche mocks another manifestation of the idea after another manifestation of liberal morality individualistic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enlightenment
  • liberal ethics
  • virtue ethics
CAPTCHA Image