دوره و شماره: دوره 4، 14-13 - شماره پیاپی 14، شهریور 1381، صفحه 1-180 (پاییز و زمستان 1381)