دوره و شماره: دوره 4، 15-16 - شماره پیاپی 15، خرداد 1382