آموزه هماهنگی با نظام کیهانی در فلسفه اشراق سهروردی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد چالوس

چکیده

یکی از مهم‌ترین جریان‌های فکری در ایران اسلامی، جریان «حکمت اشراق» است. بنیان‌گذار این مشرب فکری، «شهاب الدین سهروردی» است که پیوندی بین اندیشه ایران باستان و اندیشه اسلامی ایجاد کرده است. سهروردی هماهنگی و سازگاری انسان و جامعه را با نظام کیهانی لازم می‌داند، چرا که معتقد است در پرتو آموزه هماهنگی با نظام کیهانی، وجود آدمی مشرقی و نورانی می‌شود. سهروردی همانند ایرانیان باستان، وجود را به عنوان «نور» تعبیر می‌کند. مفهوم نور از یک سو، با مفهوم «خره» و از سوی دیگر، با آیات سوره نور در قرآن کریم پیوند پیدا می‌کند. وی «خره» را نوری می‌داند که نفس و بدن به آن روشن می‌شوند. او در کتاب هیاکل النور، از آرمان رهایی نور اسیر شده در جسم سخن می‌گوید. هم‌چنین «عشق» را به مثابه اساس نظام کیهانی می‌داند که در تمام پدیده‌های جهان هستی جاری و ساری است. «هانری کربن»، حکمت اشراق را گذار از «حماسه پهلوانی» ایران باستان به «حماسه عرفانی» ایران در دوره اسلامی می‌داند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The doctrine of cosmic harmony with the philosophy of illumination of Suhrawardi

نویسنده [English]

  • Behroz Delam Salehi
چکیده [English]

One of the main currents of thought in Islamic Iran, the "Wisdom of Illumination" is. The founder of the intellectual disposition, "Suhrawardi" that has created a link between the idea of ancient and Islamic thought. Suhrawardi harmony with cosmic order requires of man and society, because he believes that in light of the teachings of harmony with the universe, human existence is eastern and lightingSuhrawardi like the ancient Persians, are as "light", commented. The concept of light on the one hand, the concept of "Finally" and on the other hand, the light verses in the Quran finds link. He "finally" saw the light of the soul and the body to clear it up. In his book Eleanor structures, the cause of the emancipation of light captured in the body speaksThe "love" as the cosmic system knows that all phenomena in the universe and flowing. "Henry Corbin," the wisdom of illumination transition from "epic" of ancient Persia as "mystical epic" Iran considers the Islamic period

کلیدواژه‌ها [English]

  • wisdom
  • illumination
  • cosmic system
  • ontology
  • light
  • love
CAPTCHA Image