جایگاه خداوند در نظریه شناخت اسپینوزا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

* دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

جایگاه شناخت خداوند در نظریه شناخت اسپینوزا یکی از متمایزترین نظریه‌های شناخت را فراهم آورده است. شناخت در فلسفه اسپینوزا به گونه خاصی به شناخت خداوند گره خورده است. برای اسپینوزا، روش، تصور و شناخت همگی مبتنی بر تصور و شناخت خداوند هستند. اسپینوزا روش را بر تصور مبتنی می‌کند: یک روش کامل مبتنی بر تصوری کامل است و کامل‌ترین روش مبتنی بر کامل‌ترین تصور یعنی تصور خداوند است. تصور خداوند تنها تصور حقیقی است و هیچ تصور دیگری نمی‌تواند تصوری حقیقی باشد. نظریه شناخت اسپینوزا نیز مبتنی بر شناخت تمامیت است که در فلسفه او همان خداوند است. از طرف دیگر، شناخت خداوند مبنای تمایز شناخت عقلی و شناخت شهودی و در نتیجه مبنای شناخت نوع سوم به عنوان شناخت کامل است. شناخت خداوند عاملی است که به واسطه آن شناخت عقلی به شناخت شهودی تعالی می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

God’s Position in Espinoza’s Theory of Knowledge

نویسنده [English]

 • Mohammad Baqir Qomi
چکیده [English]

The position of knowledge of God in Spinoza’s theory of knowledge has provided one of the most distinct theories of knowledge. In Spinoza’s philosophy, knowledge is particularly interwoven with knowledge of God. For Espinoza, method, conception and knowledge are all based on the conception and knowledge of God. Espinoza bases the method on conception: a perfect method is based on a perfect conception and the most perfect method is based the most prefect conception, i.e. the conception of God. The conception of God is the only real conception and no other conception can be a real conception. Spinoza’s theory of knowledge is also based on the knowledge of completeness which is God in his philosophy. On the other hand, knowledge of God is the basis of differentiation between intellectual and intuitive knowledge and, as a result, the basis of third kind of knowledge called perfect knowledge. Knowledge of God is a factor through which intellectual knowledge transcends into intuitive knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

 • conception
 • method
 • knowledge
 • God
 • Spinoza
 • اسپینوزا، باروخ (1374). رساله در اصلاح فاهمه، ترجمه: اسماعیل سعادت، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • --------- (1382). شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی، ترجمه: محسن جهانگیری، تهران: انتشارات سمت.
 • --------- (1388). اخلاق، ترجمه: محسن جهانگیری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • پارکینسون، جرج هنری ردکلیف (1380). نظریه شناخت اسپینوزا، ترجمه: سید مسعود سیف، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 • --------- (1381). عقل و تجربه از نظر اسپینوزا، ترجمه: محمدعلی عبداللهی، قم: بوستان کتاب.
 • هگل، گئورک ویلهلم فردریش (1380). اسپینوزا از نگاه هگل، ترجمه: مسعود سیف، تهران: نشر گفتمان.
 • یاسپرس، کارل (1375). اسپینوزا، فلسفه، الاهیات و سیاست، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات طرح نو.
  • § Benett, Jonathan Francis (1984). A study of Spinoza’s Ethics, Indianapolis: Hackett Publishing.
  • § Deleuze, Gilles (1990). Expressionism in Philosophy: Spinoza, translated by Martin Joughin, New York: Zone Books.
  • § Floistad, Guttorm (1994). "Spinoza’s Theory of Knowledge and the Part-Whole Structure of Knowledge," in: Spinoza on Knowledge and Human Mind, by Yirmiahu Yovel, Gideon Segal, Netherlands: BRILL.
  • § Hart, Alan (1983). Spinoza’s Ethics, Part I and II: a Platonic commentary, Part I, Netherlands: BRILL.
  • § Strauss, Leo (1997). Spinoza’s Critique of Religion, USA: University of Schicago Press.
CAPTCHA Image