ماهیت وحی از دیدگاه علامه مجلسی: اصول و مبانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مراغه

2 استاد گروه فلسفه، دانشگاه تهران، (پردیس فارابی).

چکیده

با توجه به رویکرد دینی علامه مجلسی در پرداختن به ماهیت وحی، اصول و مبانی وی در این زمینه نیز متناسب با این رویکرد و برخاسته از آیات و روایات است که یا به آنها تصریح کرده یا می‌توان آنها را از توصیفاتی که از ماهیت وحی ارائه داده است استخراج کرد. بخشی از این اصول معرفت‌شناختی و بخش دیگر آن وجودشناختی است. این اصول عبارت است از: مادی بودن فرشته، مبدأ نبوت انبیا، محوریت علوم نقلی با اتخاذ روش عقلی ـ نقلی، حجیت ظواهر، اکتفا به اجمال مطالب علوم وحیانی، علم حقیقی در کتاب و اخبار، عصمت انبیا، معجزه دلیل صدق پیامبر، و آثار روح‌القدس در انبیا. این مقاله عهده‌دار بررسی این اصول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Revelation in ‘Allamah Majlesi’s View: Principles and Foundations

نویسندگان [English]

 • Seyyed Ali Moosavi 1
 • Reza Berenjkar 2
1 Assistant professor university of maragheh
چکیده [English]

 
Given ‘Allamah Majlesi’s religious approach to address the nature of revelation, the principles and foundations of his method in this regard are also conforming to this approach and resulting from Quranic verses and traditions, which he asserted or extracted from his own descriptions of the nature of revelation. Some of these principles are epistemological and some others are ontological. These principles are: materiality of angel, the origin of prophecy of prophets, centrality of transmitted sciences by adopting intellectual-transmitted method, authenticity of outward meanings, contenting with undifferentiated mood of divine sciences, real science in the Book and traditions, infallibility of prophets, the proof of Prophet Righteousness, and the effects of Holy Spirit on prophets. The present paper seeks to study these principles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Majlesi
 • revelation
 • Holy Spirit
 • revealed sciences
 • قرآن.
 • نهج‌البلاغه.
 • حرانی، ابومحمد حسن (بی‌تا). تحف العقول، بی‌جا.
 • شجاعی، محمد (1385). ملائکه، نگارش و تنظیم: محمدرضا کاشفی، انتشارات وثوق.
 • صدوق، احمد بن علی بن بابویه (1390). عیون اخبار الرضا، نجف: المطبعة الحیدریة.
 • ---------- (بی‌تا). الامالی، چاپ نجف.
 • ---------- (1386). علل الشرایع، نجف: مکتبة الحیدریه.
 • ---------- (1395). کمال الدین و تمام النعمة، تهران: دار الکتب الاسلامیة، الطبعة الثانیة، ج2.
 • ---------- (بی‌تا). معانی الاخبار، قم: انتشارات مکتبة مفید.
 • صفّار (بی‌تا). بصائر الدرجات، مقدمه: میرزا محسن کوچه‌باغی، تهران: ؟؟؟.
 • طبرسی (1386). الاحتجاج، چاپ نجف.
 • قمی، ابوالحسن علی بن ابراهیم (1387). تفسیر قمی، چاپ نجف.
 • کلینی، محمد بن یعقوب (1388). اصول کافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ سوم، ج1.
 • مجلسی، محمد باقر (1378). حیاة القلوب، تحقیق: سید علی امامیان، انتشارات سرور، ج 1 و 3.
 • ---------- (1380). حق الیقین، انتشارات کانون پژوهش اصفهان.
 • ---------- (1394). مرآة العقول، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
 • ---------- (1364). بحار الانوار، تهران: دار الکتب الاسلامیه، ج 1، 11، 18، 25، 26 و 54 و 95.
CAPTCHA Image