خودمختاری از دیدگاه کریستین کرسگارد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه قم

چکیده

در این نوشته دیدگاه کرسگارد درباره عمل و مؤلفه‌های ساختاری آن بررسی می‌شود. وی معتقد است کارکرد ساختاری عمل، تقوم‌بخشی به فاعل است. از سوی دیگر، خودمختاری و کارآیی دو خصوصیت ساختاری فاعل هستند. از آنجا که خصوصیت ساختاری هر شیء برای آن شیء، جنبه هنجاری دارد، هر فاعلی باید مختارانه و کارآمد عمل کند تا فاعلیت خود را تقوم بخشد. رویه‌ای که کرسگارد برای دست‌یابی به خودمختاری و کارآیی پیشنهاد می‌کند، امر مطلق و مشروط کانت است. کرسگارد معتقد است عمل مختص انسان نیست و حیوانات نیز گرچه تابع اوامر کانتی نیستند، از نوعی خودمختاری برخوردارند، اما خودمختاری در معنای دقیق و عمیق آن، به معنای انتخاب اصول عمل است و در این معنا فقط انسان را می‌توان خودمختار دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autonomy in Korsgaard's View

نویسنده [English]

 • Zahra Jalali
PhD student of theology, Qom University
چکیده [English]

 The present paper examines Korsgaard's view about action and its constitutive features. Korsgaard believes that the constitutive function of action is to constitute the agent. On the other hand, autonomy and efficacy are two constitutive features of agent. Since the constitutive feature of anything is normative for that thing, every agent must act autonomously and efficiently in order to constitute his/her own agency. The procedure that Korsgaard proposes to achieve autonomy and efficacy is the Kantian categorical and hypothetical imperative. Korsgaard holds that action is not restricted to human beings and animals are somehow autonomous, though they are not bound by Kantian imperatives. But autonomy in the deeper sense is to choose the principles of action, and in this sense just human being can be regarded as autonomous.

کلیدواژه‌ها [English]

 • action
 • Autonomy
 • efficacy
 • Categorical imperative
 • hypothetical imperative
 1.  

  1. Aristotle (1984). The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation, Edited by Jonathan Barnes, Princeton: Princeton University Press.
  2. Bagnoli, Carla (2013). Constructivism in Ethics, Cambridge University Press.
  3. ---------- (2015). "Constructivism in Metaethics," The Stanford Encyclopedia of Philosophy Edward N. Zalta (ed.), available at: <http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/constructivism-metaethics/>.
  4. Davidson, Donald (1963). "Actions, Reasons, and Causes," in: The Journal of Philosophy, Vol. 60, No. 23, American Philosophical Association, Eastern Division, Sixtieth Annual Meeting.
  5. Hume, David (1978). A Treatise of Human Nature, Second edition, by L. A. Selby-Bigge and revised by P. H. Nidditch, Oxford: Clarendon Press.
  6. Kant, Immanuel (1996). The Metaphysics of Morals, Translated and Edited by Mary J. Gregor, Cambridge: Cambridge University Press.
  7. ----------- (1997). Critique of Practical Reason, Translated and edited by Mary Gregor with an Introduction by Andrews Reath, Cambridge: Cambridge University Press.
  8. Katsafanas, Paul (2014). Constitutivism about Practical Reasons in The Oxford Handbook on Reasons and Normativity, Daniel Star (ed.), Oxford University Press, forthcoming, Draft Printed in: http://people.bu.edu/pkatsa.
  9. ----------- (2009). Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity, Oxford: Oxford University Press.
   1. ----------- (2014). The Normative Constitution of Agency, in: Rational and Social Agency: Essays on the Philosophy of Michael Bratman, edited by Manuel Vargas and Gideon Yaff, New York: Oxford University Press.
CAPTCHA Image