دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 67، خرداد 1395، صفحه 1-200 
3. بازاندیشی در حقیقت اعجاز

صفحه 49-70

10.22091/pfk.2016.625

علی رضا جعفرزاده کوچکی؛ فرزاد دهقانی؛ سروش شهریاری نسب