دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 66، اسفند 1394، صفحه 1-200 
ثنویت در الاهیات افلاطونی

صفحه 51-72

10.22091/pfk.2016.579

محمد فیروزکوهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


نظریه احوال از کلام تا فلسفه

صفحه 73-90

10.22091/pfk.2015.613

علی طباطبایی نجفی؛ قاسم پورحسن درزی