دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 65، آذر 1394، صفحه 1-200 
صدق و کذب‌پذیری مشهورات نزد ابن‌سینا

صفحه 93-110

10.22091/pfk.2015.552

مهناز امیرخانی؛ سیده ملیحه پورصالح امیری