فصل‌نامۀ علمی- پژوهشی دانشگاه قم سال هفدهم، شماره اول– پاییز 1394، شماره پیاپی 65

شناسنامه علمی شماره

10.22091/pfk.2015.642

چکیده

نظریه مثل و صدور کثرات از واحد حقیقی.. 7 - 28
محمّد ذبیحی و محمود صیدی
بررسی وجوه تشابه ترمذی و ابن‌عربی در بحث ولایت... 29 - 44
مینا باهنر و ابوالفضل محمودی
دعا از دیدگاه قاضی ‌عبدالجبار معتزلی.. 45 - 70
جنان ایزدی و هاجر مهوری حبیب‌آبادی
تأویلات بدیع سهروردی از آیه نور. 71 - 92
محمدرضا یوسفی و الهه حیدری جونقانی
صدق و کذب‌پذیری مشهورات نزد ابن‌سینا 93 - 110
مهناز امیرخانی و سیده ملیحه پورصالح امیری
خواب و رؤیا و تحلیل آن از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا 111 - 130
وحیده حداد و حامد ناجی اصفهانی
تحلیل نظریه تکامل و بررسی پیامدهای آن از منظر سید حسین نصر. 131 - 152
اسحاق آسوده

عنوان مقاله [English]

Philosophical – Theological Research The Quarterly Journal of Qom University Under the supervision of the vice – president for research Vol. 17, No. 1, Autumn 2015.

CAPTCHA Image