تحلیل نظریه تکامل و بررسی پیامدهای آن از منظر سید حسین نصر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه جهرم

چکیده

چکیده
دکتر سید حسین نصر بواسطه تبحر در حکمت اسلامی ، تسلط بر علوم طبیعی و آشنایی با مدرنیته به نقد نظریه تکامل می پردازد . نوشته حاضر به بررسی انتقادات و دلایل ایشان پیرامون نظریه تکامل و پیامدهای آن می پردازد. به نظرایشان فاقد شی نمی تواند معطی آن باشد و طبیعت کور با هر امتداد زمانی موجد آن نیست و این معنا با تامل در سنخ فاعلیت حق تعالی که هستی بخش است و نه اعدادی ، روشن می شود. به لحاظ منطقی ناممکن است که صور حیاتی بالاتر از صور حیاتی نازل تر تکامل یابند. از منظر قدسی تنها معنای مقبول تکامل ، به فعلیت رسیدن قوه های نهفته شی است. به نظر نصر تعمیم نابجای بایسته های تکاملی به اخلاق ، انسان شناسی و سایر علوم ، برخورد دنیای مدرن با تکامل به مثابه ایدئولوژی و نه صرفا تئوری علمی، نفی امور قدسی و تاریخی دیدن آن، قدسی سازی امور مادی و طبیعی بدون توجه به سلسله مراتب وجود ، از جمله ایراداتی است که می توان بر داعیه داران تکاملی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Evolution Theory and Review of Its Effects from Seyyed Hussein Nasr’s View

نویسنده [English]

  • Eshaq Asoodeh
Assistant Professor, of Department of Islamic Scienes Jahrom University
چکیده [English]

 Using his mastery in Islamic philosophy and natural sciences and his familiarity with modernity, Seyyed Hussein Nasr criticizes the theory of evolution. The present paper reviews his criticisms and arguments against the theory of evolution and its effects. He believes that an objectless thing cannot be existence-giver and blind nature with any time extension is not its creator. This is a sense which will be clear by contemplation on God’s (The Truth) agency which is existence-giver not preparatory cause. It is logically impossible for higher existing forms to evolve from lower existing ones. From a heavenly perspective, the only accepted meaning of evolution is the actualization of hidden powers of an object. In Nasr’s view, improper generalization of evolutional necessities to ethics, anthropology and other disciplines, modern world’s treatment of evolution as an ideology not a mere scientific theory, negating heavenly affairs and having a historical view about them and representing material and natural things as heavenly without taking into consideration the hierarchy of existence are among the criticisms which can be directed against those who claim Evolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nasr
  • Evolution
  • Darwin
  • modernism
آسوده ، اسحاق،1391 ،تحلیل انتقادی شیوه مواجهه متفکران مسلمان ایرانی معاصر با نظریه تکامل، اصفهان، دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان
  باربور، ایان ، 1389، علم و دین، ترجمه خرمشاهی، تهران مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ هفتم
سحابی یدالله،1344ش،قرآن و تکامل. شرکت سهامی انتشار، تهران.
سحابى یدالله ،1346ش، خلقت انسان. شرکت سهامى انتشار، تهران.
سروش، عبد الکریم ، 1360، دانش و ارزش . چاپ هفتم یاران، تهران.
طباطبایی، محمدحسین.1379، تفسیر المیزان . ترجمه محمد باقر موسوی همدانی ، چاپ دوازدهم، دفتر انتشارات اسلامی ، قم.
 
فرهیخته نورالدین ،1351،داروینسیم و مذهب ، شرکت سهامی ،چاپ دوم
قراملکی،احد فرامرز ،  1373 ، موضع علم و دین در خلقت انسان، تهران انتشارات آرایه چاپ اول
مشکینى اردبیلى ،على ، تکامل در قرآن، ترجمه ى ق. حسین نژاد  تهران بی تا (دفتر نشر فرهنگ اسلامى).
 
نصر سید حسین ، 1386 الف، اسلام سنتی در دنیای متجدد ،  ترجمه محمد صالحی ، تهران ، دفتر نشر و پژوهش سهروردی
------------، 1387 ، جوان مسلمان و دنیای متجدد ، ترجمه مرتضی اسعدی ، تهران ، طرح نو، چاپ هفتم
------------- ، 1386 ب، دین و نظم طبیعت ، ترجمه انشاء الله رحمتی ، تهران، نشر نی ، چاپ دوم
------------- ،1385، معرفت و معنویت ، ترجمه انشاءالله رحمتی ، تهران دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ سوم
-------------،1377 ، نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت،تهران شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم چاپ اول 1342
.هات ، جان ، 1382 ، علم و دین از تعارض تا گفتگو ، ترجمه بتول نجفی ، چاپ اول تهران  طه
مقالات
صالحی،  علیرضا، 1388 ،ماهیت انسان و نیازهای او از دیدگاه سید حسین نصر ، نقد و نظر، سال چهارم ، شماره سوم پاییز، صص 111-142
فطور چی ،پیروز،1380 ، «تاملی درباره رویکردهای جدید درباره الهیات طبیعی با نگاه به حکمت اسلامی»، نامه علم و دین، شماره 11
قائمی نیا علیرضا ،1384، مساله ارتباط علم و دین در جهان اسلام ، مجله ذهن ، بهار و تابستان  - شماره 21 و 22)
میانداری حسن ، 1388"اخوان الصفا ، ابن مسکویه ، بیرونی ، و نظریه تکامل زیستی"، متافیزیک ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان متافیزیک شماره 1و2
نصر سید حسین ، 1378 ،تأملاتی درباره اسلام در اندیشه مدرن، ترجمه منصور انصاری،مجله متین شماره2بهار
-----------، 1388 ،نقد نظریه تکاملی داروین ،گفتاری از دکتر سید حسین نصر ، بخش اول ، ترجمه مرضیه سلیمانی ، رشد آموزش معارف اسلامی » شماره 72 ، بهار  ،صفحات 4-11
Darwin, C. (1859) On the Origin ofSpecies. London: John Murray. Available online at:  http://darwinonlin.org.uk/content/)
Philip P. Wiener1973,   Dictionary of the history of ideas  , New York   , vol.2
E. F. Schumacher 1977, A Guide for the Perplexed, New York,                                       
  K. Stern 1965, The flight from Woman, New York,                                                         
        H. J. Muller1959. One Hundred Years Without Darwinism Are Enough. School Science and Mathematics  Available  online at     http://onlinelibrary.wiley.com
CAPTCHA Image