بررسی اصول یگانه انگاری بی قانون دانلد دیویدسن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

یگانه‌انگاری بی‌قانون دیویدسن، یکی از تبیین‌های فیزیکالیستی از ذهن، ویژگی‌ها و حالات ذهنی است. این دیدگاه، تمامی رویدادها را به لحاظ وجودی، رویدادی فیزیکی می‌داند که دارای توصیف‌های فیزیکی و ذهنی‌اند؛ با این حال، حالات ذهنی به حالات فیزیکی تحویل برده نمی‌شود. از آنجا که حالات ذهنی، واجد ویژگی‌های فیزیکی‌اند، با حالات فیزیکی، رابطه‌ای علّی دارند، اما این رابطه، در خصوص حالات ذهنی التفاتی، قانونمند نیست. رابطه حالات ذهنی و فیزیکی، بر اساس نظریه وقوع تبعی تبیین می‌شود. در این مقاله، ابتدا اصول یگانه‌انگاری بی‌قانون، مانند تعامل علّی، قانونمندی علّیت، قانونمندنبودن امور ذهنی و وقوع تبعی را تبیین می‌کنیم و سپس با طرح اشکالاتی مانند لزوم صادق‌بودن واقعی قوانین، ممکن‌نبودن تعین چندجانبه معلول‌های علل فیزیکی و ذهنی، کفایت نظمی قانونمند در تبیین رابطه پدیده‌ها، تبیین علیت بر اساس شرطی‌های خلاف واقع و ناسازگاری نبود قوانین رابطی که دو حوزه فیزیکی و ذهنی را به یکدیگر مرتبط کند، نظریه وقوع تبعی و ... را بررسی و نقد می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Principles of Donald Davidson's Anomalous Monism

نویسنده [English]

 • Muhammad Kadhim Rezazadeh Joudi
Associate professor of department of philosophy, Tehran Central Islamic Azad University
چکیده [English]

Davidson’s anomalous monism is one of the physicalistic explanations of mind, mental traits and states. According to this view, all events are existentially physical phenomena with physical and mental descriptions. Mental states, however, are not reduced to physical states. Mental states have physical characteristics, so they have causal relationship with physical states, which is not systematic for intentional mental states. The relationship between mental and physical states is explained according to the theory of supervenience.The present paper, first, explains the principles of anomalous monism such as causal interaction, regularity of causality, irregularity of mental affairs, and supervenience . Then it reviews and criticizes the theory of supervenience by posing some problems such as the necessity of real truthfulness of laws, impossibility of multilateral determination of the effects of mental and physical causes, sufficiency of a systematic order in explaining the relationship between phenomena, explaining causality on the basis of counterfactual conditionals and incompatibility of the lack of bridging laws to relate mental and physical domains.

کلیدواژه‌ها [English]

 • anomalous monism
 • rationalization
 • supervenience
 • mental states
 • token identity
 • causality
 • Donald Davidson
 1. دیویس، مارتین (1390). فلسفه ذهن، ترجمه: مهدی ذاکری، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.
 2. گلشنی، مهدی (1369). تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی فیزیکدانان معاصر، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.
 3. مسلین، کیت (1388). درآمدی به فلسفه ذهن، ترجمه: مهدی ذاکری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
  1. Armstrong, D. M.; Malcolm, N. (1984). Consciousness and Causality, Oxford: Blackwell.
  2. Davidson, Donald (2006)  "Mental Events", In .The philosophy of mind,classical problems contemporary issues,(ed)Brian Beakly and peter Ludlow,the mit press, Cambridge. 
  3. ----------- (2001).  "Actions, Reasons and Causes", in: Davidson (ed.), Essays on Actions and Events, Oxford: Clarendon Press.
  4. ----------- (1994).Davidson   in: S. Guttenplan (ed.),A   Companion to the Philosophy of Mind, Oxford: Blackwell.
  5. ----------- (1995). "Thinking Causes", in: John Heil and Alfred Mele (eds.), Mental Causation, Oxford Clarendon Press.
  6. Foder, Jerry. A. (1994) . "Making Mind Matter more",  In: A Theory of Content and other Essays,mit press, Cambridge.
   1. Kim, Jaegwon (1995) . "Concepts of Supervenience,     In: Supervenience and Mind, Selected Philosophical Essays,   Cambridge: Cambridge University Press.
   2. ----------- (1996). Philosophy of Mind, Boulder, Co: Westview Press.

 

 1. Latham,Noa(2003)."Whatis token Physicalism?  available:at:http://phil.ucalgary.ca/manageprofile/profiles/noalatham /In: Pacific Philosophical Quarterly, 84,  http://philpapers.org/res/LAtwit.
 2. Lewis, David. (1986).Causation,in :philosophical papers,vol.11,Newyork.oxford,oxford university press.
 3. Maslin,K.T.(2001).An introduction to the philosophy of mind,UK,Polity press in association with Blackwell.  
 4. Mclaghlin, Brian. P. (1995). "On Davidson’s Response to the Charge of Epiphenomenalism" in: John Heil and Alfred R. Mele (eds.), Mental Causation, Oxford: Clarendon Press.

 

CAPTCHA Image