دیدگاه جاناتان ادواردز و فیض کاشانی درباب رابطه عقل و ایمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسه و مسایل جدید کلامی- فلسفه دین، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله دیدگاه جاناتان ادواردز و فیض کاشانی درباب رابطه عقل و ایمان، به روش توصیفی-تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بر آمده نشان می دهد که جاناتان ادواردز و فیض فیض کاشانی به عنوان دو الهیدان تأثیر گذار اسلام و مسیحیت در چهار چوب الهیاتی تأکید خویش را بر کارکرد قلب معطوف داشته اند، اما علی رغم موقوف دانستن عملکرد مومنین بر رؤیت قلبی، هیچ گاه منکر معرفت عقلانی نگشته و آنرا حذف و یا تقبیح ننموده اند.تعبیر این دو متأله در باب عقل در نظر ابتدایی یکسان به نظر می رسد اما نتایج این تحقیق نشان می دهد که ادواردز با وجود قبول معرفت عقلانی، این نوع معرفت را در ساختار عملی ایمان مومنین بی تأثیر می شمارد، در حالیکه فیض عقل را بسترساز معرفت عملی قلب و دارای نقش ایجابی می شمارد.در این راستا فیض نه تنها بر خلاف نظر ادواردز عقل را در جریان ایمان عملی خنثی نمی شمارد بلکه برعکس معتقد است که درجات ایمان بسته به درجات عملی و عقلی مومنین متغیر خواهد بود. گرچه از نظر فیض هم مانند ادواردز علم هیچ گاه به تنهایی تعیین کننده نیست و علم همراه با تصدیق قلبی که مورد افاضه ی الهی واقع می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rereading Jonathan Edwards’ and Feyz Kashani’s Views on the Relationship between Reason and Faith

نویسندگان [English]

  • Saham Asadiniya 1
  • Qorban Elmi 2
1 PhD of Religions and Mysticism, Islamic Azad University (Ahvaz branch)
2 Associate Professor, Dept. of Religions and Mysticism, University of Tehran
چکیده [English]

 In this article, by adopting descriptive-analytic method, Jonathan Edwards’ and Feyz Kashani’s views on the relationship between reason and faith have been evaluated. The derived results portray the fact that Edwards and Kashani, as two influential theologians of respectively Christianity and Islam, have robustly laid stress upon the role of heart (illumination) in theological frameworks; they have neither denied the role rational knowledge plays in human life nor eliminate/reproach it, though considering believers’ performances as reliant mostly on hearty (illuminative) discernment. These two theologians’ jargons on reason seems prima facie as identical, but this research will throw light of inquiry upon the fact that Edwards, in spite of giving a minimum role to rational knowledge, considers it to be effectless on believers’ practical structure of faith, whereas Kashani considers it to have a positive role in providing bedrock for heartfelt practical knowledge. On this detail, not only does Kashani, in contrast to Edwards’ view, give an important role to reason in practical faith but maintains that degrees of faith will vary on the basis of believers’ intellectual and practical potentials. Though one may not forget that Kashani, in line with Edwards, holds that mere knowledge can never be sufficient and knowledge will occur once hearty affirmation entered on the scene-which is a matter of divine impartation (exuberation)-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reason
  • Heart
  • revelation
  • Faith
  • Jonathan Edwards
  • Allameh Feyz Kashani
قرآن مجید
بخاری، محمد بن اسماعیل. (1390). صحیح البخاری. ترجمۀ عبدالعلی نوراحراری. شیخ الاسلام احمد جام.
کاشانی، فیض. (1362). اصول المعارف. به تصحیح سید جلال الدین آشتیانی. قم: دفترتبلیغات اسلامی.
کاشانی، فیض.  (1352). حق الیقین. بیروت: منشورت الاعلمی-مطبعه العرفان.
کاشانی، فیض.  (1358). علم الیقین. ج1. قم: انتشارات بیدار.
کاشانی، فیض.  (1365). مجموعه ده رساله. اصفهان: مرکز تحقیقات امیر المومنین.
کاشانی، فیض. ــــــ (1372).  المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء. ترجمۀ عبدالعلی صاحبی. ج 5. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
کاشانی، فیض.  (1375). اصول المعارف. به تصحیح سید جلال الدین آشتیانی. قم: دفترتبلیغات اسلامی..
کاشانی، فیض. 1377). علم الیقین فی اصول الدین. به تصحیح و تعلیق محسن بیدارفر. قم: انتشارات بیدار.
کاشانی، فیض.  (1379). علم الیقین. ترجمۀ حسین استاد ولی. تهران: انتشارات حکمت.
کاشانی، فیض  (  .   ـ۱۴۰۶ق.) الوافی. به تصحیح کمال فقیه ایمانی. اصفهان: مکتبة الامام امیر المومنین علی (علیه الاسلام) العامه.
کاشانی، فیض.  (1427 ق). عین الیقین. چاپ اول. قم: انتشارات انوار الهدی.
مک گراث، آلیستر. (1392). الهیات مسیحی. ترجمۀ بهروز حدادی. قم: انتشارات ادیان و مذاهب.
Champion, Justin. (2003). Republican Learning: John Toland and the crisis of Christian culture. 1696-1722. Manchester: Manchester university Press.
Edwards, Jonathan. (1996). writings. ed. Stephen J. Stein. Indiana university press.
    ــــــــــــــــــ Edwards, Jonathan (1698). a divine and supernatural light and miscellaneous observations. the works of president Edwards. New York: P.Franklin.
Edwards, Jonathan.(1989). Ethical Writings. the works of Jonathan Edwards series. ed. Paul Ramsey. 8. New Haven: Yale university press.
Edwards, Jonathan. (1935). personal narrative. representative selections. ed. Clarence H. Faust and Thomas H. Johnson. New York: American Book. Co.
Edwards, Jonathan. (1959). Religious Affections .the works of Jonathan Edwards series. ed. John E. Smith. 2. New Haven: Yale University press.
Edwards, Jonathan. (1992). Sermons and Discourses. 1730-1733. the works of Jonathan Edwards. ed. Wilson H. Kimnach. 10. New Haven: Yale University Press.
Edwards, Jonathan. (2000). The 'Miscellanies': Entry Nos. 501–83. Ava Chamberlain(Ed.). the works of Jonathan Edwards. 18. New Haven: Yale University Press.
Edwards, Jonathan. (2004). the nature of true virtue. the works of Jonathan Edwards. Ed. Edward Hickman. New York :Hendrickson publishers.
Edwards, Jonathan. (1955). the philosophy of Jonathan Edwards from his private note books. ed. Harvey G.Townsend. Eugene. ore :university of Oregon Monographs.
CAPTCHA Image