اصطلاح هورقلیا در اندیشۀ شیخ احمد احسایی و سهروردی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی (ریشه‌های انقلاب)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

به نظر می‌رسد واژۀ «هورقلیا» یکی از مفاهیم کلیدی برای حل بسیاری از دشواری‌ها و موارد نامفهوم در ‌اند‌یشه و آرای شیخ احمد احسایی است؛ زیرا وی بارها در مواردی همچون حیات دنیوی امام عصر (عج)، معراج جسمانی رسول خدا (ص) و معاد جسمانی، کوشیده است همۀ آنها را با همین حیات و جسم هورقلیایی توجیه و تفسیر کند. از این‌رو، با فهم و درک مفهوم این واژه کلیدی می‌توان در بسیاری از موارد‌، در بررسی آثار و عقاید وی از آن بهره جست. برای نخستین ‌بار سهروردی در حکمت اشراق خویش از عالم هورقلیا سخن به میان آورده و به شرح و بسط آن پرداخته است. اما مروج این اصطلاح شیخ احمد احسایی‌ است. در این مقاله می‌کوشیم معنا و مفهوم واژۀ «هورقلیا» را، که بارها در آثار سهروردی و شیخ احمد احسایی، مؤسس فرقۀ شیخیه، به کار رفته است، تبیین کنیم. سپس دیدگاه وی را در این زمینه برسی کرده، در انتها چگونگی توجیه معراج رسول خدا و معاد جسمانی با استفاده از این مفهوم را، نقد می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hurqaliya" in the Thought of Sheikh Ahmad Ahsai and Suhrawardi

نویسنده [English]

  • 'Ali Akbar Baqiri
چکیده [English]

It seems that "hurqaliya" is one of the key concepts in the thought of Sheikh Ahmad Ahsai which helps solve many difficulties and ambiguities of his works, for he endeavored to interpret things like the life of Imam Zaman, the bodily ascension of the Prophet, and bodily resurrection with the hurqaliyan life and body. This word was used and explained for the first time by Suhrawardi in his Hikmat al-Ishraq. Later, Sheikh Ahmad Ahsai promoted and extended this concept. In this article we try to explain the meaning of this word used by Ahsai, the founder of the Shaikhieh School, in his works. Then, we will criticize his interpretation of the bodily ascension of the Prophet and bodily resurrection, which is based on this concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hurqaliya
  • bodily resurrection
  • bodily ascension
  • Ahsai
  • Suhrawardi
CAPTCHA Image