دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، آذر 1391 
عقلانیت اشراقی در اندیشه فلسفی ابن‌سینا

صفحه 101-120

10.22091/pfk.2012.84

محمد مهدی گرجیان؛ سید محمد موسوی؛ معصومه اسماعیلی