نویسنده = حمیدرضا آیت اللهی
مرامنامه اخلاقی در علوم: چیستی، چرایی و روش تهیه

دوره 19، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 24-45

10.22091/pfk.2017.2023.1632

حمیدرضا آیت اللهی؛ سعید اکبری زردخانه


مبانی و ویژگی‌های اصلی فلسفۀ تحلیلی دین

دوره 14، شماره 1، آذر 1391، صفحه 25-50

10.22091/pfk.2012.81

فایزه برزگر تبریزی؛ حمیدرضا آیت الهی


مباحث وجود خدا طی سال های 1965-1980 در غرب

دوره 3، 11-12، خرداد 1381، صفحه 140-157

10.22091/pfk.2002.367

حمید رضا آیت اللهی