کلیدواژه‌ها = pragmatism
« تجربه دینی از منظر جیمز »

دوره 10، شماره 3، خرداد 1388، صفحه 223-249

10.22091/pfk.2009.217

کیوان بلند همتان؛ میرعبدالحسین نقیب‌زاده


توجیه ایمان از دیدگاه ویلیام جیمز

دوره 5، شماره 19، خرداد 1383، صفحه 3-16

10.22091/pfk.2004.341

مسعود آذربایجانی