کلیدواژه‌ها = Determinism
رویکردهای اختیارگرایان در پاسخ به استدلال شانس

دوره 22، شماره 4، دی 1399، صفحه 5-26

10.22091/jptr.2020.5090.2253

جمال کدخداپور؛ عسگر دیرباز


رویارویی دنیل دنت و سم هریس در مسئلهٔ ارادۀ آزاد

دوره 22، شماره 2، تیر 1399، صفحه 27-48

10.22091/jptr.2020.5310.2285

زهرا خزاعی؛ ننسی مورفی؛ طیبه غلامی


تعَیُّن گرایی و فاعلیّت الهی از منظر علّامه طباطبایی

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 45-70

10.22091/pfk.2018.1202

سید محمد فقیه؛ عبدالرسول کشفی


بررسی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در باب عالم مثال

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 71-90

10.22091/pfk.2018.1201

محبوبه وحدتی پور؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی