کارکرد تخیل در تقویم عینیت از منظر کانت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانش آموخته فلسفه هنر دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

کارکرد تخیّل در تقویم عینیت  از منظر کانت
علی سلمانی*    ׀    سعید حاج رشیدیان** 
تاریخ دریافت:  0۹/0۷/۱۳۹۶         |           تاریخ پذیرش:  ۲۵/۱۲/۱۳۹۷
چکیده
کانت معتقد است که یکی از اساسی‌ترین کارکردهای تخیّل، فراهم آوردن عینیت است. نقش تخیّل در تقویم عینیت هم شامل احکام متعیّن ‌شناختی مربوط به فاهمه است و هم شامل احکام تأملی زیبایی‌شناختی. او همواره تخیّل را در ارتباط با اموری همچون فاهمه و خودادراکی نفسانی و شهودهای محض، یا حسِّ مشترک و حکم تأملی قرار می‌دهد. تخیّل در ارتباط با دیگر قوای شناسایی همواره نقش محوری داشته است. این نقش را به‌ سادگی می‌توان امکان تقویم عینیت دانست. این نوشتار در گام نخست، به مسئلۀ چگونگی تأمین عینیت از سوی تخیّل در همکاری‌اش با فاهمه - در نقد عقل محض - خواهد پرداخت و سپس به این سؤال خواهد پرداخت که تخیّل چگونه در اتّحاد با حس مشترک و عمل تأمل مطرح شده در نقد قوۀ حکم فراهم‌آورندۀ مرجعی عینی برای آنهاست؛ به گونه‌ای که بدون آن امکان اعتبار همگانی برای احکام ذوقی۔ زیبایی‌شناختی از دست خواهد رفت.
🞕 سلمانی، علی. حاج رشیدیان، سعید. (۱۳۹۸). کارکرد تخیّل در تقویم عینیت از منظر کانت . فصلنامه پژوهش‌های فلسفی۔کلامی. ۲۱  (۷۹)  ۱۴۳۔۱۶۴.     https://10.22091/jptr-pfk.2019.2502.1744

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Imagination in Constituting Objectivity According to Kant

نویسندگان [English]

  • Ali Salmani 1
  • Saeed Haj Rashidian 2
1 Associate professor of Bu Ali Sina University Iran
2 PhD graduated of Bu Ali Sina University. iran
چکیده [English]

 
 
Received: 01/10/2017       |       Accepted: 016/03/2019
Abstract
Kant believes providing objectivity is one of the most essential functions of imagination. The role of imagination in establishing objectivity includes both the epistemic determinant judgment related to understanding, and the aesthetic reflective judgment. Kant constantly places imagination in connection with matters such as understanding, self-consciousness and/or pure intuition, or common sense, and reflective judgment. Imagination has always maintained a core role in relation to other faculties of cognition. This role could be simply regarded as the possibility of constituting objectivity. This paper seeks, in the first step, to critique pure reason by addressing how imagination in relation with understanding serves as a source of objectivity and then provides answers as to how imagination in its unity with common sense and the operation of reflection presented in the critique of the faculty of judgment, provides an objective reference to them, without which, the common validity for aesthetic-taste judgment will be lost. Hence, in Kant’s view, imagination has a requisite role in providing objectivity.

🞕 salmani, A.,  Haj Rashidian, S. (2019). The Role of Imagination in Constituting Objectivity According to Kant. The Journal of Philosophical - Theological Research, 21(79), 143۔ 164. https://10.22091/jptr-pfk.2019.2502.1744.

کلیدواژه‌ها [English]

  • imagination
  • understanding
  • self-consciousness
  • formation
  • reflective action
  • common validity
  • common sense
-    راجرسون، کنت. (1394). هماهنگی خیال و فاهمه.(ترجمۀ علی سلمانی). تهران: نشر حکمت.
-    عبدالکریمی، بیژن. (1391). هایدگر و استعلا (شرحی بر تفسیر هایدگر از کانت). تهران: نشر ققنوس.
-    کانت، ایمانوئل. (1390). نقد عقل محض. (ترجمۀ بهروز نظری). تهران: نشر نی.
-    کانت، ایمانوئل. (1388). نقد قوّۀ حکم. (ترجمه عبدالکریم رشیدیان). تهران: نشر نی.
-    کورتر، اشتفان. (1380). فلسفۀ کانت. (ترجمۀ عزت‌اللّه فولادوند). تهران: نشر خوارزمی.
-    هارتناک، یوستوس. (1387). نظریۀ معرفت در فلسفۀ کانت. (ترجمۀ غلامعلی حداد عادل). تهران: هرمس.
-    هلموت ونزل، کریستین. (1395). مسایل و مفاهیم کلیدی زیبایی‌شناسی کانت. (ترجمۀ داوود میرزایی و مانیا نوریان). تهران: نشر حکمت.
-    ماحوزی. رضا. (1394). کانت و ‍خویشاوندی عقل و خیال در زیبایی هنری. پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز. 9 (16).177۔196.
- Allison, H. (2001). Kant’s Theory of Taste. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Allison, H. (1983). Kant’s Transcendental Idealism. London :  Yale University Press.
- Arendt, H. (1992). Kant’s Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.
- Goudeli, K. (2002). Challenges to German Idealism: Schelling, Fichte and Kant Gordonsville, United States. : Springer.
- Guyer, P. (1997). Kant and the Claims of Taste. Cambridge: the Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Guyer, P. (2008). Knowledge, Reason and Taste. New Jersey, United States : Princeton University Press.
- Kant, I. (1998). Critique of Pure Reason.Translated and Edited by Paul Guyer and Allen W. Wood. Cambridge : The Press Syndicate of the University of Cambridge. 
CAPTCHA Image