دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-200 
بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال‌الدین دوانی

صفحه 25-46

10.22091/pfk.2017.1447.1471

الهه زارع؛ عباس جوارشکیان؛ قاسم کاکایی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی