تحلیل انتقادی استدلال «عدم تفاوت مربوط» در دفاع از حقوق هوش مصنوعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران

چکیده

تاریخ دریافت:  0۹/0۸/۱۳۹۷         |           تاریخ پذیرش:  0۹/۱۲/۱۳۹۷
پرسش‌های فلسفی نوظهور دربارۀ جایگاه اخلاقی و حقوق هویات دارای هوش مصنوعی فراوان است؛ پرسش‌هایی نظیر این‌که آیا می‌توان چنین هویاتی را دارای مسئولیت اخلاقی و همچنین حقوق ویژه دانست. اخیراً، اریک شویتسگبل، فیلسوف ذهن معاصر، با طرح استدلالی جدید کوشیده است از امکان حقوق یکسان هوش مصنوعی و انسان در یک آیندۀ فرضی دفاع کند. من در این نوشتار، پس از توضیحاتی مقدماتی، اصل استدلال را تقریر و تحلیل می‌کنم. سپس به چهار نقد مختلف در برابر این استدلال که شویتسگبل طرح و رد کرده، می‌پردازم و در نهایت، دو نقد جدید را در برابر این استدلال طرح و ارائه خواهم کرد. به نظر من اگرچه استدلال مزبور، با توجه به دو نقد من و نقدهای احتمالی دیگران قانع‌کننده نیست، یا دست‌کم نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد، اما از جذابیت و پرسش‌برانگیزی خوبی برخوردار است و می‌تواند دریچه‌ای جدید به روی پرسش‌ها و پژوهش‌های بعدی بگشاید.
🞕 مازاریان، علیرضا. (۱۳۹۸). تحلیل انتقادی استدلال «عدم تفاوت مربوط» در دفاع از حقوق هوش مصنوعی. فصلنامه پژوهش‌های فلسفی۔کلامی. ۲۱  (۷۹)  ۱۶۵۔۱۹۰.     https://doi.org/ 10.22091/jptr-pfk.2019.3925.2023

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of the “No Relevant Difference” Argument in Defense of the Rights of Artificial Intelligences

نویسنده [English]

  • Ali Reza Mazarian
Ph D. Graduate of the Institute for Cognitive Science Studies, Tehran
چکیده [English]

Received: 31/10/2018       |       Accepted: 28/02/2019
 
There are many new philosophical queries about the moral status and rights of artificial intelligences; questions such as whether such entities can be considered as morally responsible entities and as having special rights. Recently, the contemporary philosophy of mind philosopher, Eric Schwitzgebel, has tried to defend the possibility of equal rights of AIs and human beings (in an imaginary future), by designing a new argument (2015). In this paper, after an introduction, the author reviews and analyzes the main argument and then deals with four criticisms witch Schwitzgebel himself has presented and rejected and ultimately, the author presents and explains two new critiques against the argument. According to the writer, though the argument regarding his new criticisms and some other probable critiques is not convincing, or at least needs to be corrected, however, it holds appeal and raises questions and may open a new horizon for future questions and researches.[1]
Keywords
 
  


[1]. I consider it my duty to thank Tyler Burge (UCLA), Eric Schwitzgebel (University of California, Riverside), Sam Cumming (UCLA) and David Chalmers (New York University) for their beneficial conversations and emails regarding Schwitzgebel’s argument and the two final critiques. Also I am very grateful to the reviewers for the Journal of Philosophical Theological Research for their precise comments.

🞕 Mazarian, A. (2019). Critical Analysis of the “No Relevant Difference” Argument in Defense of the Rights of Artificial Intelligences, The Journal of Philosophical-Theological Research, 21(79), 165۔ 190.  https://doi.org/ 10.22091/jptr-pfk.2019.3925.2023.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • rights
  • ethics
  • philosophy of mind
  • Schwitzgebel
-  Bostrom, N. (2003). Are We Living in a Computer Simulation? Philosophical Quarterly. 53, 243۔55.  doi: 10.1111/1467-9213.00309.
-  Chalmers, D. (2002). Does Conceivability Entail Possibility? in T. S. Gendler & J. Hawthorne (Eds.) Conceivability and Possibility, (pp. 145-200). Oxford: Oxford University Press.
-  Egan, G. (1994). Permutation City. London: Millennium.
-  Egan, G. (1997). Diaspora. London: Millennium.
-  Fine, K. (2002). The varieties of necessity. T. S. Gendler & J. Hawthorne (Eds.). Conceivability and possibility. (pp. 253-281). Oxford: Oxford University Press.
-  Hankins, P. (2015). Crimbots. Blogpost at Conscious Entities. http://www. consciousentities. com/?p=1851. February 2, 2015.
-  Hobbes, T. (1651/1996). Leviathan. (ed.) R. Tuck. Cambridge: Cambridge University Press.
-  Hume, D. (1777/1975). Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principle of Morals. eds. L. A. Selby-Bigge & P. H. Nidditch, Oxford: Oxford University Press.
-  Kripke, S. (1980). Naming and necessity. Cambridge: Harvard University Press.
-  Putnam, H. (1960). Minds and Machines. Journal of Symbolic Logic, 57۔80. doi: 10.2307/2271581.
-  Putnam, H. (1964). Robots: Machines or Artificially Created Life?, Journal of Philosophy, 61 (21), 668۔691. doi: 10.2307/2023045.
-  Putnam, H. (1967). The Mental Life of Some Machines. In H. Castaneda (ed.), Intentionality, Minds and Perception. (pp. 177-200). Wayne State University Press.
-  Schwitzgebel, E. & Garza, M. (2015). A defense of the Rights of Artificial Intelligences. Midwest Studies in Philosophy, 39, 98۔119. doi: 10.1111/misp.12032.
-  Searle, J. (1980). Minds, Brains and Programs. Behavioral and Brain Sciences, 3, 417- 457. doi: 10.1016/B978-1-4832-1446-7.50007-8.
-  Searle, J. (1992). The Rediscovery of the Mind. Cambridge, MA: MIT Press
-  Singer, P. (1975/2002). Animal Liberation. New York: Ecco Press.
-  Singer, P. (2009). Speciesism and Moral Status. Metaphilosophy, 40, 567-581. doi: 10.1111/j.1467-9973.2009.01608.x.
-  Soames, S. (2011). Kripke on epistemic and metaphysical possibility: Two routes to the necessary a posteriori. In A. Berger (Ed.), Saul Kripke. (pp.167-188). Cambridge: Cambridge University Press.
-  Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, 59, 433-460. doi: 10.1093/mind/LIX.236.433.
Wilson, A. (2013). Schaffer on laws of nature. Philosophical Studies, 164, 653-67. doi: 10.1007/s11098-012-9878-7
CAPTCHA Image