دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 80، شهریور 1398، صفحه 1-200 
4. ابن‌سینا و منطق فهم دین

صفحه 51-71

10.22091/pfk.2017.1769.1566

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه