روان‌شناسی استعلایی کانت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در نقد عقل محض، مخصوصاً در استنتاج استعلایی، آرای خاصی دربارۀ قوای نفس و کارکردهای آنها ارائه شده است. وجود عناصر و روش خاص روان‌شناسی در نقد اول برخی از متخصصان کانت را به بحث از روان‌شناسی استعلایی و اعتبار و اهمیت آن رهنمون گشته است. روان‌شناسی استعلایی نقد نه اصالت روان‌شناسی است و نه ظاهراً روان‌شناسی عقلی و منطق کاربردی. روان‌شناسی استعلایی به بحث از عناصر و مؤلفه‌های پیشینی شناخت که ریشه در نفس انسانی دارند می‌پردازد. با این حال، نمی‌توان منکر وجود وجوه اشتراک مهمی بین روان‌شناسی استعلایی، روان‌شناسی استدلالی و معرفت‌شناسی شد. از آنجایی که در روان‌شناسی استعلایی قوای نفسانی دخیل در حصول معرفت بررسی می‌شوند، اقسام تألیف و آموزۀ خودادراکی نیز در آن محل بحث قرار می‌گیرد. در این مقاله می‌کوشیم روان‌شناسی استعلایی کانت را معرفی و ارزیابی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kant's Transcendental Psychology

نویسنده [English]

 • Ismail Sa'adati Khmaseh
چکیده [English]

 
Ismail Sa'adati Khmaseh
Particular views have been proposed on soul's powers and their functions when analyzing and criticizing pure intellect, especially in transcendental inference. The existence of particular elements and method of psychology in the first critique has led some Kantian scholars to discuss transcendental psychology and its validity and significance.  The transcendental psychology of critique is neither the authenticity of psychology nor apparently intellectual psychology and applied logic. Rather, it discusses prior elements and components of cognition which are rooted in human soul. However, we cannot deny the existence of important common features between transcendental psychology, discursive psychology and epistemology. Since transcendental psychology discusses soul's powers involved in acquiring knowledge, it also discusses kinds of ideas and the doctrine of self-understanding. The present paper tries to introduce and evaluate Kant's transcendental psychology.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • transcendental psychology
 • authenticity of psychology
 • transcendental inference
 • three ideas
 • self-understanding
 1.  

  1. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، 1428، الشفا: المنطق، کتاب البرهان، تحقیق: ابوالعلا عفیفی، قم، ذوی‌القربی، چاپ اول، ج4.
  2. کانت، ایمانوئل، 1362، سنجش خرد ناب، ترجمه: میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول.
  3. یوئینگ، آ. س.، 1388، شرحی کوتاه بر نقد عقل محض کانت، ترجمه: اسماعیل سعادتی خمسه، تهران، هرمس، چاپ اول.
   1. Allison, Henry E., 1983, Kant`s Transcendental Idealism: An Interpretation And Defense, New Haven And London: Yale University Press, First P.
   2. -------- , 1996, Idealism And Freedom, Cambridge: Cambridge University Press, First P.
   3. Bennett, Jonathan, 1966, Kant`s Analytic, Cambridge: Cambridge University Press, First P.
   4. Hatfield, Gary, 1992, "Empirical, Rational, and Transcendental Psychology: Psychology as Science and As Philosophy," in: The Cambridge Companion to Kant, Ed. by Paul Guyer, Cambridge: Cambridge University Press, First P.
   5. Heidegger, Martin, 1997, Phenomenology Interpretation Of Kant`s Critique Of Pure Reason, Tr. By Parvis Emad and Kanneth Maly, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, First P.
   6. Kant, Immanuel, 1996, Critique Of Pure Reason, Tr. Werner S. Pluhar, Indianpoli: Hackett Publishing Company, First P.
    1. Kitcher, Patricia, 1990, Kant`s Transcendental Psychology, Oxford: Oxford University Press, First P.
    2. Sellars, Wilfrid, 1969, "Metaphysics And The Concept Of Person," in: The Logical Way Of Doing Things, Ed. By Karl Lambert, New Haven and London: Yale University Press, First P.
    3. Wolff, R. P., 2004, Kant`s Theory Of Knowledge, Oxford: Oxford University Press, First P.

   

CAPTCHA Image