دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، مهر 1402 (,,ویژه نامه "«فلسفه دین تطبیقی»)