مقاله علمی پژوهشی
1. مدلهای چند معنایی در تفسیر قرآن و کتاب مقدس

محمد کاظم شاکر

دوره 10، شماره 2 ، زمستان 1387، صفحه 5-40

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.219

چکیده
  یکی از دغدغه‌های مهم دین مداران و دین پژوهان، کشف معانی مقصود در متون دینی است. در مورد قرآن کریم و کتاب مقدس، دو کتابی که مورد توجه میلیارد‌ها نفر در گذشته و حال بوده و هست، بیشترین نظریه پردازی در ارتباط با شیوه‌های کشف معنا و مباحث زبان شناختی صورت گرفته است. اعتقاد به وحیانی بودن قرآن و کتاب مقدس سبب شده که بسیاری از مفسران در معناشناسی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
2. کشش‌های عاطفی و عقلانیت ایمان و باور دینی از دیدگاه ویلیام جیمز

محمد‌هادی شهاب

دوره 10، شماره 2 ، زمستان 1387، صفحه 41-58

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.220

چکیده
  ایمان دینی از ابعاد و زوایای مختلفی قابل تأمل و تحلیل عقلانی است. یکی از ابعاد ایمان که در سدة اخیر بیشتر مورد توجه بخشی از متفکرین قرار گرفته است، بعد عاطفی و ارادی آن است. ویلیام جیمز، فیلسوف معروف آمریکایی از کسانی است که در برخی از کتابهای خودش بخصوص مقاله « اراده معطوف به باور» به این موضوع پرداخته است. او با بیان تفاوت‌های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
3. « بررسی نظریه ذوق تألّه در مسئله وحدت وجود» (با نگاهی به آراء دوانی و صدرا)

محمود قیوم زاده

دوره 10، شماره 2 ، زمستان 1387، صفحه 59-80

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.221

چکیده
  یکی از مسائل مهم و اساسی در زمینه وحدت و کثرت وجود، بحث وحدت حقیقی و کثرت اعتباری وجود در وحدت شخصیه، وحدت و کثرت حقیقی در وحدت سنخیه و همچنین وحدت مفهومی یعنی وحدت در مفهوم وجود، می‌باشد. این جستارها زمینه ساز ارائه دیدگاه‌های متفاوت پیرامون وحدت وجود گردیده است. ذوق تألّه مبنای یکی از دقیق ترین دیدگاهها پیرامون وحدت وجود گردیده ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
4. تحلیل معنای سعادت از دیدگاه فارابی

عین‌الله خادمی

دوره 10، شماره 2 ، زمستان 1387، صفحه 81-107

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.226

چکیده
  مسأله سعادت از مسائل بنیادی اخلاق و فلسفه اخلاق از دیر زمان تاکنون است و مورد توجه اندیشمندان و مکاتب مختلف اخلاقی بوده است. فارابی آن را به دو قسم حقیقی و غیر حقیقی تقسیم می‌کند و در نگرش او سعادت حقیقی امری بسیط نیست، بلکه مفهوم مرکب است و غایة الغایات، خیر لذاته، خیر مطلق، خیر غایت تام است و لذت آن از نوع لذت معقول و دراز مدت است. اراده ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
5. « بررسی حدوث و قدم جهان از منظر دو فیلسوف الهی» ابن سینا و توماس آکوئینی

محمد اسماعیل سید‌هاشمی؛ محمد ذبیحی

دوره 10، شماره 2 ، زمستان 1387، صفحه 109-131

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.229

چکیده
  ابن سینا و توماس آکوئینی دو فیلسوف بر جسته مسلمان و مسیحی از مؤثر ترین فیلسوفان الهی  در قرون وسطی و پس از آن بوده‌اند .توماس از طریق آشنایی با فلسفه مشائی به وسیله تفسیر‌های ابن رشد و بویژه ابن سینا از فلسفه ارسطو، به تأسیس یک نظام فلسفی مسیحی اقدام نمود.  او از ابن سینا بهره‌های فراوان برده است هرچند تحت تأثیرنقدهای غزالی بر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
6. نظریه وسایط ومسأله ربط کثرت به وحدت ازدیدگاه صدر المتالهین

مهدی نکوئی سامانی

دوره 10، شماره 2 ، زمستان 1387، صفحه 133-163

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.231

چکیده
   مسأله نحوه پیدایش موجودات متکثر و معلول‌های گوناگون از مبدأ و احد،  یا ربط کثرت به وحدت، یکی از مباحث مهم و بنیادین فلسفه اسلامی است. مقاله حاضر به بررسی رهیافت‌های فلسفی برخی ازحکمای اسلامی با تاکید بر نظریات صدر المتالهین شیرازی، در مورد نحوه ربط وحدت و کثرت ‌می‌پردازد. حکمای اسلامی براساس اعتقاد به اصل وحدت ذات واجب تعالی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
7. نقش عقل در نقد و فهم حدیث از دیدگاه شیخ مفید (ره)

محمد علی مهدوی راد؛ محمد علی تجری

دوره 10، شماره 2 ، زمستان 1387، صفحه 165-186

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.232

چکیده
  شیخ مفید دانشمند بلند آواز جهان تشیع نه تنها در مباحث کلامی و اعتقادی - که بالطبع رویکردی عقلی دارد- از عقل و استدلال­های عقلی بهره برده بلکه در مباحث نقلی بویژه در نقد و فهم متون حدیثی نیز از عقل، فراوان سود جسته و بهره­گیری از آن تأکید کرده است. در عرصه نقد، وی عقل را یکی از معیارهای نقد حدیث و بر این باور است که در پرتو عقل می‌توان ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
8. اخلاق در ورزش با رویکرد بازی منصفانه

طاهره ندایی؛ خلیل علوی

دوره 10، شماره 2 ، زمستان 1387، صفحه 187-220

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.233

چکیده
  بسیاری از متفکران اخلاق معاصر، معتقدند  ورزش در رشد فردی و اجتماعی تأثیر داشته و ورزش هر جامعه، چون آیینه­ای انعکاس دهنده فرهنگ آن جامعه است. با این تفاوت که ورزش ضمن تأثیرگذاری، می­تواند از ارزشهای جامعه نیز، تأثیر بپذیرد.بنابر این، ورزش مقوله‌ای است که در یک جامعه می­تواند مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ... را تحت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
9. رویکردى فلسفى و کلامى به مقوله آزادى

غلامحسین خدرى؛ محمدرضا رضوان‏طلب

دوره 10، شماره 2 ، زمستان 1387، صفحه 221-241

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.234

چکیده
  «آزادى» را می‌توان از مفاهیمى دانست که علی­رغم سوءاستفاده‌های بسیار از آن، همچنان به عنوان واژه‏اى مثبت در فرهنگها و جوامع مختلف و در تضارب افکار و اندیشه‌های بشری و با الفاظ متفاوت رواج دارد و همگان بیش از هر چیز دیگر به آن تعلق خاطر دارند و براى نیل و وصول به آن عزیزترین سرمایه‌های خویش را تقدیم می‌کنند. با تمام علاقه­ای ...  بیشتر