نویسنده = محمد ذبیحی
نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 5-23

10.22091/pfk.2019.2751.1799

محمد ذبیحی؛ علی اله بداشتی؛ علی نجات رای زن


نظریه مثل و صدور کثرات از واحد حقیقی

دوره 17، شماره 1، آذر 1394، صفحه 7-28

10.22091/pfk.2015.554

محمد ذبیحی؛ محمود صیدی


نقد و بررسی وجود‌ ذهنی از دیدگاه فخر ‌رازی

دوره 13، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 205-228

10.22091/pfk.2012.102

محمدجواد پاشایی؛ محمد ذبیحی


« بررسی حدوث و قدم جهان از منظر دو فیلسوف الهی» ابن سینا و توماس آکوئینی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 109-131

10.22091/pfk.2008.229

محمد اسماعیل سید‌هاشمی؛ محمد ذبیحی