نویسنده = حسن قنبری
اصالت یا اعتباریت وجود، نزاعی مبتنی بر اطلاقات وجود

دوره 18، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 61-84

10.22091/pfk.2016.790

محمود هدایت افزا؛ حسن قنبری


آیین کاتولیک و الهیات جدید

دوره 9، شماره 4، شهریور 1387، صفحه 87-102

10.22091/pfk.2008.250

حسن قنبری


تکامل و نظم

دوره 3، 11-12، خرداد 1381، صفحه 4-25

10.22091/pfk.2002.362

حسن قنبری