کلیدواژه‌ها = تصور
کارکرد معرفتی اقناع و تخییل از دیدگاه فارابی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 91-110

10.22091/pfk.2015.598

فتانه تواناپنا؛ نادیا مفتونی


چیستی شناخت از دیدگاه اسپینوزا

دوره 14، شماره 1، آذر 1391، صفحه 51-72

10.22091/pfk.2012.82

محمدعلی عبداللهی؛ مهدی مطهری