کلیدواژه‌ها = اسپینوزا
چیستی شناخت از دیدگاه اسپینوزا

دوره 14، شماره 1، آذر 1391، صفحه 51-72

10.22091/pfk.2012.82

محمدعلی عبداللهی؛ مهدی مطهری


اسپینوزا، فیلسوف یا عارف؟

دوره 5، شماره 19، خرداد 1383، صفحه 103-124

10.22091/pfk.2004.346

محمد جواد صافیان