نویسنده = علی الهبداشتی
نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 5-23

10.22091/pfk.2019.2751.1799

محمد ذبیحی؛ علی اله بداشتی؛ علی نجات رای زن


جهان شناسی میرداماد و ملاصدرا

دوره 6، 22-23، اسفند 1383، صفحه 3-27

10.22091/pfk.2004.330

علی اله بداشتی


انسان شناسی صدرالمتألهین

دوره 3، 9-10، آذر 1380، صفحه 45-65

10.22091/pfk.2001.375

علی اله بداشتی