نویسنده = عین‌الله خادمی
تحلیل دیدگاه کِندی دربارهٔ کمال انسان

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 81-102

10.22091/jptr.2021.6316.2443

عین الله خادمی


مراتب کمال انسان از نظر فخررازی

دوره 17، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 27-48

10.22091/pfk.2016.639

عین الله خادمی


تحلیل معنای سعادت از دیدگاه فارابی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 81-107

10.22091/pfk.2008.226

عین‌الله خادمی