نویسنده = جعفر شانظری
تعداد مقالات: 6
1. ابن‌سینا و منطق فهم دین

دوره 21، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 51-71

10.22091/pfk.2017.1769.1566

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه


2. نقش تشکیک در اتحاد عاقل ومعقول

دوره 16، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 29-52

10.22091/pfk.2015.41

زهره قربانی؛ جعفر شانظری


3. بررسی و نقد سنخیت علت و معلول در فلسفه اسلامی

دوره 13، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 25-42

10.22091/pfk.2012.97

جعفر شانظری؛ عسکری قاسم


4. تأمّلی بر ارزش معلومات از نظر علامه طباطبائی (ره)

دوره 7، شماره 25، آذر 1384، صفحه 60-87

10.22091/pfk.2005.311

جعفر شانظری؛ قاسم رضایی آدریانی


5. قاعده الواحد و فاعلیت الهی

دوره 5، 17-18، آذر 1382، صفحه 29-40

10.22091/pfk.2003.351

جعفر شانظری