نویسنده = جعفر شانظری
ابن‌سینا و منطق فهم دین

دوره 21، شماره 2، تیر 1398، صفحه 51-71

10.22091/pfk.2017.1769.1566

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه


نقش تشکیک در اتحاد عاقل ومعقول

دوره 16، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 29-52

10.22091/pfk.2015.41

زهره قربانی؛ جعفر شانظری


بررسی و نقد سنخیت علت و معلول در فلسفه اسلامی

دوره 13، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 25-42

10.22091/pfk.2012.97

جعفر شانظری؛ عسکری قاسم


تأمّلی بر ارزش معلومات از نظر علامه طباطبائی (ره)

دوره 7، شماره 25، آذر 1384، صفحه 60-87

10.22091/pfk.2005.311

جعفر شانظری؛ قاسم رضایی آدریانی