کلیدواژه‌ها = دکارت
نقد هیدگر بر مفهوم جهان در فلسفۀ دکارت

دوره 18، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 39-60

10.22091/pfk.2016.796

سید محمدجواد سیدی؛ احمدعلی حیدری


مابعدالطبیعه دکارت، تمهیدی بر ورود ریاضیات به طبیعیات

دوره 18، شماره 1، آذر 1395، صفحه 75-97

10.22091/pfk.2016.673

مریم ملکوتی خواه؛ محمدتقی چاوشی


نسبت انسان با خدا در فلسفه دکارت و نقد آن از دیدگاه محمد‌حسین طباطبایی

دوره 12، شماره 4، شهریور 1390، صفحه 91-111

10.22091/pfk.2011.126

علی اصغر مصلح؛ سید رحمت الله موسوی مقدم