کلیدواژه‌ها = عقل فعال
نقش معرفتی عقل فعال و تأثیر آن بر مُثل نزد ابن‌سینا

دوره 16، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 115-128

10.22091/pfk.2015.40

سیده معصومه شمشیری؛ احمد عابدی


عقل و دین از دیدگاه فارابی

دوره 12، شماره 4، شهریور 1390، صفحه 69-89

10.22091/pfk.2011.125

زکریا بهار نژاد


وحی از نظر فارابی و ابن سینا

دوره 10، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 245-260

10.22091/pfk.2009.206

محمد هادی ملازاده


نوآوری‌های ابن سینا در علم النفس

دوره 8، شماره 1، آذر 1385، صفحه 53-89

10.22091/pfk.2006.276

سید محمد علی دیباجی