کلیدواژه‌ها = طباطبایی
بازبینی شروط و براهین استحاله تسلسل

دوره 15، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 7-20

10.22091/pfk.2014.13

عسگر دیرباز؛ محمود صیدری


چیستی معجزه: بررسی دیدگاه سویین‌برن و محمدحسین طباطبایی

دوره 15، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 59-84

10.22091/pfk.2014.6

فرج‌الله براتی؛ امیر دیوانی


طباطبایی و نظریۀ «روح معنا» در تبیین الفاظ متشابه قرآن

دوره 13، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 113-134

10.22091/pfk.2012.105

حامد شیوا؛ محمدباقر حجتی؛ نهله غروی نائینی


نسبت انسان با خدا در فلسفه دکارت و نقد آن از دیدگاه محمد‌حسین طباطبایی

دوره 12، شماره 4، شهریور 1390، صفحه 91-111

10.22091/pfk.2011.126

علی اصغر مصلح؛ سید رحمت الله موسوی مقدم