دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 87، خرداد 1400 
3. بررسی نسبت امرِ الوهی و شخص‌وارگی

صفحه 55-80

10.22091/jptr.2020.5562.2337

مریم احمدی کافشانی؛ عبدالرسول کشفی؛ محمدرضا بیات