دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 90، دی 1400 
ساختار زبانی واقعیت در اندیشه ریچارد رورتی

صفحه 103-120

10.22091/jptr.2021.6954.2544

عیسی موسی زاده؛ محمد اصغری؛ محمدرضا عبدالله نژاد