کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
نقش معرفتی عقل فعال و تأثیر آن بر مُثل نزد ابن‌سینا

دوره 16، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 115-128

10.22091/pfk.2015.40

سیده معصومه شمشیری؛ احمد عابدی


وجود شناسی عرفانی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1385، صفحه 89-115

10.22091/pfk.2006.268

زکریا بهارنژاد


هرمنوتیک، پیش‌زمینه‌ها و تحولات آن

دوره 7، شماره 26، اسفند 1384، صفحه 141-156

10.22091/pfk.2005.304

سید محمد موسوی