کلیدواژه‌ها = سهروردی
بررسی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در باب عالم مثال

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 71-90

10.22091/pfk.2018.1201

محبوبه وحدتی پور؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


عالم مثال از منظر میر داماد

دوره 20، شماره 2، تیر 1397، صفحه 163-186

10.22091/pfk.2018.1203.1403

سهراب حقیقت


تاویلات بدیع سهروردی از آیه نور

دوره 17، شماره 1، آذر 1394، صفحه 71-92

10.22091/pfk.2015.550

محمد رضا یوسفی؛ الهه حیدری جونقانی


خاستگاه و پیشینه حکمت اشراق

دوره 15، شماره 1، آذر 1392، صفحه 121-138

10.22091/pfk.2013.55

محمد بهشتی


اصطلاح هورقلیا در اندیشۀ شیخ احمد احسایی و سهروردی

دوره 14، شماره 1، آذر 1391، صفحه 199-217

10.22091/pfk.2012.88

علی اکبر باقری


مفاهیم فلسفی از دیدگاه سهروردی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 5-31

10.22091/pfk.2011.107

مسعود اسماعیلی


دلیل افتراض: گزارش و سنجش

دوره 9، شماره 4، شهریور 1387، صفحه 103-119

10.22091/pfk.2008.251

مهدی عظیمی


علم خدا در اندیشة سهروردی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1387، صفحه 3-17

10.22091/pfk.2008.256

منصور ایمانپور