دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

Immortal Echoes in Mortal Words: “Love,” “Attraction,” and “Selflessness” in Fayḍ Kāshānī’s Mystico-Philosophical Poetry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.10015.2966

رسول رهبری غازانی؛ ریحانه داودی کهکی


روش شناسی تعریف مفاهیم اعتباری بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.9978.2956

جواد طالبی طادی؛ عسکر دیرباز؛ احمد عابدی


دلایل هنجاری پایه بنیادگذار و تبیین‌کنندۀ وضعیّت تکلیف اخلاقی انتخاب‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.10239.2995

حسین اسناوندی؛ محسن جوادی


Property Dualism Implies Substance Dualism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.10209.2989

Ralph Weir


بررسی راه‌حلّ گرکو برای «مسأله‌ی زباله» در معرفت‌شناسی گواهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/jptr.2024.10010.2958

مرتضی متولی؛ مهدی عظیمی


تحلیل و بررسی دیدگاه ویلیام لین کریگ در باب «نسبت دین و اخلاق»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/jptr.2024.10145.2981

رضا نقوی


On the concepts of time, space, vacuum and domain of investigation among contemporary physics, philosophy and theological reflection

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22091/jptr.2024.10113.2974

Paolo Di Sia