دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی انتقادی رابطه گرایش تلویحی و شکاکیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22091/jptr.2023.8976.2832

محمدمهدی مقدس؛ سید محمد حکاک


معضل فرگه-گیچ و منطق طرزتلقی‌های مرتبه بالاتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22091/jptr.2023.8984.2833

بهرام علیزاده


مروری انتقادی بر نظریۀ تقدم عمل بر باور با تاکید بر دیدگاه جان کاتینگهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22091/jptr.2023.9254.2871

مهدی خیاط زاده


Being Commanded by God: Katharsis for Righteousness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1402

10.22091/jptr.2023.9247.2870

Paul K. Moser


نقد و بررسی تقریر نوین شلنبرگ از مسئله منطقی شر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22091/jptr.2023.9213.2867

امیرعباس علیزمانی؛ محبوبه پاکدل


بررسی مدلهای ارتباطی اخلاق و عرفان از منظر وین رایت و ارزیابی آن از دیدگاه عرفان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22091/jptr.2023.9362.2884

سید احمد فاضلی


The Meaning of Life in Heidegger's Philosophical Pedagogy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22091/jptr.2023.9164.2858

احمدعلی حیدری؛ فلورا عسکری‌زاده