کلیدواژه‌ها = ابن سینا
نقد و بررسی "وجود ذهنی" از دیدگاه ابن سینا

دوره 10، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 5-26

10.22091/pfk.2009.196

قاسم کاکایی؛ عزت مقصودی


« بررسی حدوث و قدم جهان از منظر دو فیلسوف الهی» ابن سینا و توماس آکوئینی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 109-131

10.22091/pfk.2008.229

محمد اسماعیل سید‌هاشمی؛ محمد ذبیحی