دوره و شماره: دوره 3، 9-10 - شماره پیاپی 9، آذر 1380