دوره و شماره: دوره 3، 11-12 - شماره پیاپی 11، خرداد 1381